Instytucja

Żłobek Miejski

43-100 Tychy
ul. Fitelberga 4

tel. 032 227 49 93

fax 032 227 49 93

http://www.zlobek.tychy.pl

Żłobek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 5.45 - 17.00;na podstawie uchwały nr 0150/XXV/548/2008 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości opłaty stałej wnoszonej przez rodziców (opiekunów prawnych) dzieci korzystających z opieki w Żłobku Miejskim w Tychach - opłata stała w okresie od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 wynosi miesięcznie - 180-zł.Okres nieobecności dziecka rozpoczęty w danym dniu zgłaszać należy osobiście lub telefonicznie pod nr tel.(032) 227 50 51 Do zakładu są przymowane dzieci z miasta Tychy, w wieku od 4-go miesiaca życia. Przyjęcie odbywa się wg. procedury określonej w Zarządzeniu Nr 25/2007 z dnia 11.października 2007 - Dyrektora Żłobka Miejskiego w Tychach
W 2009 roku wysokość dziennej stawki żywieniowej nie uległa zmianie i wynosi ona 5.50 PLN.
Przy przyjęciu należy przedłożyć:
- kartę zgłoszeniową dziecka (w przypadku trybu preferencyjnego - wymagane dokumenty);
- zaświadczenie lekarskie, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do żłobka;
- książeczkę zdrowia dziecka z aktualnymi wpisami i bilansami z rozwoju dziecka;
- zaświadczenie z SANEPiD;
- wyniki badań (mocz, morfologia, kał);
- dowód osobisty rodzica (prawnego opiekuna) dziecka.
- zaśwaidczenie o zatrudnieniu rodziców(prawnych opiekunów) dziecka.
Rodzice (prawni opiekunowie) planujący zapisać dziecko do placówki w terminie późniejszym mogą zgłaszać się do Dyrektora Żłobka w celu ustalenia terminu przyjęcia i wypisania "Karty zgłoszenia dziecka do żłobka".
Nasz zakład zapewnia fachową opiekę personelu medycznego i opiekuńczo - dydaktycznego.
Prowadzimy zajęcia dostosowane do rozwoju indywidualnego każdego dziecka, określanego na podstawie specjalistycznych badań standaryzowanymi metodami badania i określania wieku rozwojowego dziecka, które uzupełnine są na bieżąco badaniami psycho-pedagogicznymi i bilansami rozwojowymi. Wyniki z badań są chronione prawem o ochronie danych osobowych i informacji medycznej. Stanowią one informację poufną, dostępną na pisemny wniosek tylko i wyłacznie dla rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

W zakładzie praca dydaktyczna odbywa się w zakresach:
- akceleracji rozwojowej w zakresie stymulacji językowej, rozwoju mowy i myślenia;
- stymulacji rozwoju psycho-ficzycznego poprzez zajecia plastyczne, rytmikę i umuzykalnienie;
- zabaw i ćwiczeń ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej i koordynacji psycho-ruchowej (wzrokowej, słuchowej, kinetycznej);
- kultury żywego słowa (przedstawienia teatralne, inscenizacje bajek, aranżacje muzyczno - słowne).
Każdy rodzic (opiekun prawny) obowiązany jest do cokwartalnych indywidualnych konsultacji medyczno - dydaktycznych na podstawie badań medyczno - pedagogicznych.Termin konsultacji należy ustalać z opiekunem grupy, do której uczęszcza dziecko. Każde dziecko jest zobligowane do posiadania "Zeszytu kontaktu z rodzicami" oraz teczki badań diagnostycznych.
Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje Dyrektor Żłobka w godzinach urzędowania placówki.


Przy Żłobku działa Stowarzyszenie "Opieka nad Dzieckiem i Rodziną". Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do siedziby stowarzyszenia: Tychy, ul. Fitelberga 4 celem zapoznania się ze statutem i celami stowarzyszenia, jak również celem rozważenia możliwości zgłoszenia swojego akcesu przynależności do naszej organizacji. Zapraszamy wszystkie osoby, którym drogie są idee wolontariatu na rzecz dzieci!

Serdecznie zapraszamy do udziału rodziców (prawnych opiekunów) dzieci w wieku żłobkowym z Tychów na otwarte prelekcje z zakresu profilaktyki zdrowia i wychowania małego dziecka, które odbywaja sie zgodnie z rocznym planem "Profilaktyka zdrowia i dydaktyka - plan 2009" (informacje szczegółowe można uzyskać w Kancelarii Żłobka.

Formularz kontaktowy

Ilość wyświetleń: 31662Ostatnia aktualizacja wizytówki: 2009.07.29

© 2009 - 2024 pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.