Instytucja

EKO - SON II Zakład Ochrony Środowiska

EKO - SON II Zakład Ochrony Środowiska

43-100 Tychy
ul. Filaretów 21

tel. 032 780 61 71

kom. 0 602 392 684

http://www.ekoson.pl

ZAKRES PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI PROJEKTOWEJ:

* Prace projektowe w zakresie ochrony środowiska, ze szczególnym ukierunkowaniem na gospodarkę odpadami komunalnymi i przemysłowymi, składowiska odpadów oraz rekultywację terenów zdegradowanych działalnością przemysłową.

* Raporty o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięć, określonych w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227).

* Dokumentacje do wniosków o udzielenie pozwoleń zintegrowanych.

* Dokumentacje do wniosków o udzielenie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

* Dokumentacje do wniosków o udzielenie pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska.

* Dokumentacje do wniosków o uzyskanie decyzji, wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach.

* Instrukcje eksploatacyjne dla obiektów i urządzeń w zakresie ochrony środowiska (stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów komunalnych).

* Ekspertyzy dla ustalenia sposobów przywrócenia terenów zdegradowanych do stanu użytkowania.

* Operaty wodnoprawne.

* Ekspertyzy do celów postępowania wodnoprawnego.

* Przeglądy ekologiczne.

* Dokumentacje geologiczno-inżynierskie i geotechniczne.

* Dokumentacje warunków hydrogeologicznych.

* Nadzór inwestycyjny w zakresie ochrony środowiska.

Formularz kontaktowy

Ilość wyświetleń: 20670Ostatnia aktualizacja wizytówki: 2009.07.10

© 2009 - 2023 pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.